Przejdź do głównej zawartości

O Fundacji

Fundacja Kultura Zmiany powstała, by współtworzyć wzory kultury i uczyć podążania za rytmem życia i zmianą.

Bliska nam jest postawa antropolożek kultury, które badają wzory kultury, modelujące ludzkie doświadczenia i postawy. Doświadczenia bardzo osobiste, czyli płci, ciała, czy starości oraz związane z funkcjonowaniem człowieka w świecie, na przykład nasze postawy wobec innych ludzi, świata przyrody, drzew, zwierząt, samej Ziemi.

Widzimy, że uwarunkowania kulturowe są krok wcześniejsze od uwarunkowań psychologicznych. Nasza psychika i relacje rodzinne, na przykład między rodzicami a dziećmi czy kobietami a mężczyznami, są w dużej mierze kształtowane przez wzory kultury, w której żyjemy. Często, w terapeutycznej czy psychologicznej pracy z ludźmi  nie docenia się wagi uwarunkowań kulturowych.

Wierzymy, że każda i każdy z nas może poszerzyć swoją perspektywę o widzenie kulturowego aspektu własnego doświadczenia i stać się aktywną współ-twórczynią i twórcą wzorów kultury. Mamy możliwość zmiany tego, co zastane, by współtworzyć bardziej zdrowe, a mniej destrukcyjne relacje i sposoby działania i funkcjonowania w świecie.  Możemy tworzyć wzory będące odpowiedzią na współczesność i jej wyzwania oraz współgrające z etapami życia człowieka. Dlatego celem Fundacji Kultura Zmiany jest badanie wzorów kultury i kształtowanie postawy świadomego ich współ-tworzenia jej wzorów.

Zwykle nieświadomie, działamy według wzorów kultury. Wiele mówi się ostatnio o kryzysie tradycyjnych wzorów męskości czy kobiecości, kryzysie rodzicielstwa etc. Także o seksualizacji dzieci, w szczególności dziewczynek, w kulturze masowej, o eskalacji przemocy w filmach, serialach, literaturze, grach; o kryzysie ekologicznym wynikającym z eksploatacji Ziemi i jej zasobów, a głębiej – z postawy właścicieli Ziemi, którzy mają prawo ją wyzyskiwać. Uważamy, że skuteczną odpowiedzią na problemy współczesności jest współtworzenie zdrowych wzorów kultury. Bez uświadomienia  sobie i transformacji chorych w zdrowe nie jest możliwa mądra, sensowna zmiana.

Uważamy, że zdrowe wzory to takie, które akceptują realia bycia człowiekiem, ziemską, cielesną istotą, jednym z wielu gatunków. Ich podstawą jest uznanie zmiany i zmienności za ważną cechę świata, którą można poznać i z nią współpracować.  Naszym zdaniem, jednym ze źródeł zdrowych wzorów kultury może być ciało i jego rytm, w szczególności cykl menstruacyjny, z jego dynamiką rośnięcia i malenia, równowagi między dawaniem a przyjmowaniem, aktywnością i odpoczynkiem, rodzeniem, tworzeniem a akceptacją i zrozumieniem przemijania i końca. Także rytm Ziemi, cykliczność wpisana w świat przyrody są inspiracją dla tworzenia zdrowych wzorów życia. Człowiek, jeśli ma przetrwać jako gatunek, musi uznać swoją zależność od świata przyrody i odnaleźć na nowo swoje miejsce w ekosystemach Ziemi. Ważnym elementem zdrowych wzorów kultury jest redefinicja naszego nastawienia do przemijania i śmierci, z postawy pełnej lęku i reakcji ucieczkowych (kreowania iluzji wieczności i/lub bezczasowości) do postawy akceptacji i zrozumienia, że przemijanie jest warunkiem tworzenia, a śmierć częścią życia. Inspiracją dla naszych poszukiwań i działań są kultury, cywilizacje, które rozumiały i akceptowały cykliczność życia, rytm i  równowagę między życiem a śmiercią, mamy tu na myśli w szczególności pokojowe cywilizacje Bogini, w tym Starej Europy, Anatolii, minojskiej Krety, neolitycznej Malty i kultury rdzenne.

Cel Fundacji

Celem Fundacji jest, poprzez działania badawcze, edukacyjne, kulturalne i inne współtworzenie wzorów kultury, opartych na akceptacji rytmu, cykliczności życia i naturalnych procesów zmiany w życiu człowieka; na dążeniu do sensownego życia, którego podstawą jest podążanie za zmianą oraz akceptacja przemijania i śmierci, jako integralnej części życia. Na szacunku do ciała i jego mądrości, a także świadomości, że człowiek jest częścią ekosystemu ziemi.

Działania

Fundacja Kultura Zmiany będzie prowadziła działania badawcze, edukacyjne, kulturalne i zmieniające społeczną świadomość.

    Działania edukacyjne są skierowane do kobiet (wiedza o/poznawanie i współpraca z cyklem menstruacyjnym), par, które chcą zostać rodzicami (przygotowanie do ciąży, porodu, wspieranie świadomego rodzicielstwa), osób starszych, mieszkańców naszej planety w ogólności. Planujemy stworzenie osobnego programu wspierającego dziewczynki i chłopców w procesie dojrzewania oraz chroniącego przed nadużyciami seksualnymi.

    Działania badawcze i naukowe będą dotyczyć po pierwsze wzorów kultury, szczególnie definiujących doświadczenie ciała, płci, relacji między kobietami i mężczyznami, macierzyństwa, ojcostwa,  starości i śmierci. Po drugie będą to badania cyklu menstruacyjnego, ciała, seksualności i etapów życia człowieka. Po trzecie kultur i cywilizacji dawnych i rdzennych.

    Działania zmieniające świadomość społeczną takie jak akcje artystyczne i kampanie społeczne, działalność wydawnicza, organizacja festiwali, koncertów, wystaw, konferencji i innych. W szczególności chcemy upowszechniać/budować postawę świadomej współ-twórczyni/współtwórcy wzorów kultury. Planujemy promocję holistycznego podejścia do zdrowia oraz zrozumienia powiązań między psychiką a ciałem i zdrowiem. Promocję ochrony przyrody rozumianej jako troska i opieka nad dziedzictwem przyrodniczym, wyrastającą ze świadomości bycia częścią ekosystemu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzory Kultury

Wyobraź sobie, że istnieje niewidzialna sieć połączeń między ludźmi. Wielki wzór, tkanina, która składa się z wielu przenikających się nawzajem wzorów. Nasze zachowania, odczucia, myśli modelujemy zgodnie z tą niewidzialną siecią. Wzory są niewidzialne, a jednak możemy je dostrzec w tym, co oczywiste. W tych zachowaniach i reakcjach, które wszyscy uznajemy za "naturalne" czy "normalne".
Bliska nam jest postawa antropolożek, które badają wzory kultury, modelujące ludzkie doświadczenia i postawy. Wierzymy, że każda i każdy z nas może poszerzyć swoją perspektywę o widzenie kulturowego aspektu własnego doświadczenia i stać się aktywną współ-twórczynią i twórcą wzorów kultury. Mamy możliwość zmiany tego, co zastane, by współtworzyć bardziej zdrowe, a mniej destrukcyjne relacje i sposoby funkcjonowania w świecie. Możemy tworzyć wzory będące odpowiedzią na współczesność i jej wyzwania oraz współgrające z etapami życia człowieka. Dlatego celem Fundacji Kultu…

Pokojowe Kultury

Inspiracją dla naszych poszukiwań i działań są kultury i cywilizacje, które rozumiały i akceptowały cykliczność życia, jego rytm, równowagę między życiem a śmiercią. Chcemy badać i dzielić się wiedzą na temat tych kultur, mamy tu na myśli w szczególności pokojowe cywilizacje Bogini, w tym Starej Europy, Anatolii, minojskiej Krety, neolitycznej Malty i kultury rdzenne.
Riane Eisler, antropolożka i badaczka kultury, nazywa je kulturami zorientowanymi na współpracę, bo są nie hierarchiczne, charakteryzuje je wysoki poziom równości społecznej a podstawowe wartości to miłość, porozumienie i dbanie o życie. Na drugim końcu kontinuum Eisler umieszcza kultury zorientowane na dominację, hierarchiczne, oparte na relacji władzy podtrzymywanej przez lęk i karę, ze strukturalną nierównością między kobietami a mężczyznami, i wysokim nasileniem przemocy. Uważamy, że bardzo cenne są przykłady kultur pokojowych, zorientowanych na współpracę, bo możemy z nich czerpać inspirację do tworzenia zdrowych w…